Målsætning og vision

  Kunsthøjskolen i Holbæk har de kunstneriske fag som omdrejningspunkt. Kunsthøjskolen undersøger og udvikler samtidskunsten og ønsker at være medspiller i det regionale og nationale kulturliv. I vekselvirkning med de nyeste tendenser indenfor kunst, design og arkitektur udvikler vi undervisningen og de sociale rammer konstant.

  Det sociale rum står centralt. Vi skaber rammerne for, at du på skolen møder folk, du ellers aldrig ville være stødt ind i og danner netværk for livet. Kunsthøjskolen vil udfordre dine forestillinger om hvad både livet og kunsten kan være. Gennem det æstetiske undersøger vi verden og når frem til en større forståelse af den, hinanden og os selv i fællesskabet.

  Vi ønsker at undervise dig på det højeste kunstneriske niveau. Samtidig søger vi at skabe de bedste rammer for dig, der er interesseret i kunst og design og gerne vil prøve forskellige fag. Kunsthøjskolens rolle er således både at forberede kommende kunstnere, arkitekter, designere m.fl. på deres professionelle karriere, samt at uddanne kvalificerede publikummer og deltagere i kulturlivet og den demokratiske debat.

  I tæt samspil mellem faste lærere og inviterede gæstelærere fra ind- og udland, der alle er udøvende kunstnere, skabes et dynamisk miljø for læring og udveksling. Vi er overbevist om, at kunsten bør have en langt større plads i samfundslivet. Det frirum som kunsten giver, gør os mere menneskelige og verden til et bedre sted at være.


  Værdigrundlag

  Kunsthøjskolens værdigrundlag fremgår af §1 i vedtægterne (pdf), stk. 3 & stk. 4:

  §1 stk. 3: Skolens formål er foruden at meddele undervisning i de sædvanlige højskolefag i henhold til gældende lov om folkehøjskoler at orientere om bildende kunst, musik, litteratur og film m. v. Den søger at samle elever af forskellige samfundslag og give dem lejlighed til under arbejde og samvær at opnå forståelse af de musiske fag og at udvikle elevernes evne til indlevelse i og forståelse for sociale og menneskelige problemer.

  §1 stk. 4: Kunsthøjskolen arbejder med udgangspunkt i en opfattelse af, at kunst og erkendelse er midler til det enkelte menneskes personlighedsdannelse, når der arbejdes i en vekselvirkning mellem intellektuelt betonede og frit skabende fag parret med en indlevelse og medleven i sociale og menneskelige problemer. Her igennem opnås en større mulighed for at forstå tilværelsens værdier for derved også at opleve sin egen indre verden mere intenst. Målet er for den enkelte at finde frem til en personlig revurdering af livet. Målet er også at udvikle de studerendes fantasi og kreativitet.


  Skolens undervisningsmiljø

  Følgende vurdering er fremkommet gennem løbende samtaler mellem Kunsthøjskolens personale, elerver og ledelsen. Evalueringen er formaliseret ved de ugentlige bogruppemøder, et advisory board som etableres på hvert hold, en evaluering på alle værksteder og det afsluttende generelt evaluerende møde og evalueringsskemaer.
  1. Identifikation & kortlægning af Kunsthøjskolens undervisningsmiljø.
  Kunsthøjskolen er en højskole, som arbejder med voksne elever, der i bredeste forstand interesserer sig for aktiviteter – alment såvel som mere specielt – indenfor det kunstneriske felt.
  Undervisningen består af værkstedsarbejde i ateliererne, de mere teoretisk orienterede studiefag skolens daglige formiddagssamlinger og de ugentlige artist talks. Det generelle undervisningsmiljø på Kunsthøjskolen er derved karakteriseret af mangeartede aktiviteter forestået af en 5 fastansatte lærere og en større gruppe af skiftende gæstelærere, som alt efter kursernes art er ansat på Kunsthøjskolen mellem 2 og 7 uger.

  2. Beskrivelse & vurdering.
  – det æstetiske
  Kunsthøjskolen har til huse i den gamle Holbæk Slots Ladegaard, der danner rammen om værksteder, studielokaler og beboelse for elever og lærere.
  Gårdens historie kan føres tilbage til omkring år 1200. Den nuværende hovedbygning er med visse væsentlige ændringer opført i slutningen af 1700-tallet.
  Dette indebærer en lokalestruktur, man neutralt kan beskrive som mangfoldig.
  Udendørsområderne består af en park og en central plads med en grønsvær omkranset af lindetræer samt et økologisk gartneri – hønsehus & gadekær.
  Kunsthøjskolen råder over et antal specialiserede værksteder og en del lokaler der indrettes efter behov. Udbygningen gennem årene af brugbare undervisningslokaler er foretaget med klare hensyn til dels anvendelsens formål og det enkelte lokales egenart, hvor detaljer af historisk eller arkitektonisk karakter oftest bliver en medbestemmende faktor.
  Flertallet af vore undervisningslokaler har værkstedspræg. Nogle af disse må således nødvendigvis fremstå neutrale, så den kunstneriske aktivitet forskelligartet, som den må være til enhver tid kan afspejle sig rent. Andre mere specifikt definerede faglokaler søges indrettet med skyldig hensyntagen til såvel æstetik som praktisk anvendelse.
  Eleverne og de ansætte vurderer vore lokaler som meget tilfredsstillende og inspirerende og fremhaver både udstyret og størrelse af værkstederne. Mhp. det æstetiske oplever således ikke problemer i dagligdagen.
  – det psykiske
  Højskoleformen er gennem sin natur og tradition garant for et psykisk arbejdsmiljø af en art, som måske skiller sig ud fra flertallet af arbejdspladser.
  Samtalen spiller en stor rolle her ligesom samværet mellem elever og lærere er af afgørende betydning. Værkstedernes og studierækkernes hele idé og hensigt er baseret på samtale og nærvær og ville ikke have mening uden.
  Forskellige foranstaltninger er foretaget som tilstræber en større bevidsthed om og følelse for det sociale eleverne imellem. Gennemgående projekter, som eleverne selvstændigt sammen har ansvaret for. Rådgivning – fagligt som generelt – har en stor plads her.
  Hertil kommer den nødvendige kontakt til Kunsthøjskolens praktiske personale, som er opdelt i 4 grupper: Kontor, køkken, pedelleri/gartneri og rengøring. Eleverne samarbejder med alle nævnte grupper og mange områder. Husinternt prøver vi at holde en god balance imellem den daglige uformelle men informative og vigtige samtale og mere formaliserede møder som sikrer, at alle på skolen bliver hørt.
  Vi vurderer det psykiske arbejdsmiljø som absolut velfungerende.
  – det fysiske
  Kunsthøjskolens domicil – Holbæk Slots Ladegård – byder med sin lange historie på en stor variation i det fysiske . Det er dog ikke til at overse, at Kunsthøjskolens bygninger trænger til en grundlæggende renovering. Kunsthøjskolen er i gang med at omsætte en helhedsplan som skal sikre bedst mulige arbejdsvilkår for alle kursister og ansatte på skolen.

  3. Prioritering & handlingsplan.

  Vi reagerer hvis muligt ad hoc på eventuel kritik eller forslag fra de ugentlige familiemøder. Det kan være kommentarer til køkken, undervisning, eller det generelle sociale liv på skolen.

  I de næste år har en forbedring af Kunsthøjskolen fysiske rammer høj prioritet.
  Kommunikationen mellem Kunsthøjskolens kursister og personale har ligeledes høj prioritet.

  4. Retningslinjer for opfølgning.
  Vi intenderer løbende opfølgning om nødvendig revurdering af Kunsthøjskolens undervisningsmiljøbeskrivelse

  Februar 2023
  Michael Nielen /  forstander


  Årsplan

  Årsplan Vejledning og mentorordning +